Polityka przedsiębiorstwa

Jakość i zadowolenie klientów

Nasze przedsiębiorstwo mierzy się każdego dnia z wyzwaniami, które stawia rynek. Z tego powodu opracowujemy ramię w ramię, osobiście i wspólnie z naszymi klientami indywidualne rozwiązanie pod kątem każdego suszonego materiału. Nasz cel – stałe zadowolenie klienta – możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy oferujemy produkty i usługi serwisowe, które w rzeczywistości całkowicie i w pełni odpowiadają ich potrzebom bądź w optymalnym przypadku nawet je przewyższają.

Ustawiczne poprawianie naszych ogólnych wyników, zadowolenie klientów, zdrowie i motywacja naszych pracowników, rozwój cyfryzacji na potrzeby wewnętrznych procesów oraz zachowywanie wydajności to cele, do których stale dąży nasze przedsiębiorstwo. Ankiety przeprowadzane wśród naszymi klientów i pracowników, ich oceny i ciągłe kontrolowanie naszych procesów, celów i związanych z nimi wskaźników pozwalają nam na stały rozwój.

Efektywność energetyczna i ochrona środowiska

Ważnym elementem naszej polityki przedsiębiorstwa jest ochrona środowiska oraz efektywne gospodarowanie dostępnymi zasobami. Naszym celem jest redukcja i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska spowodowanym naszym produktem i zakładem pracy. Chcemy to osiągnąć nie tylko poprzez poprawę efektywności energetycznej naszych urządzeń. Naszym wkładem w ochronę środowiska są również projekty w zakresie cyfryzacji, które mają na celu redukcję średniego zapotrzebowania na papier, jak i roczną kompensację naszej emisji CO2 (CCF), a także własny system fotowoltaiczny wraz z samodzielnym zasilaniem awaryjnym.

Bezpieczeństwo w pracy i zdrowie

Nasi pracownicy stanowią gwarancję kontynuacji działania i sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Dlatego też sprawą priorytetową jest odpowiedzialność za nasz personel.

Abyśmy w przyszłości nadal mogli sprostać wyzwaniom stawianym przez rynek, niezbędne jest kształcenie nowych specjalistów, dokształcanie personelu oraz współtworzenie przez naszych pracowników miejsc pracy. Jest to ważnym elementem naszej polityki personalnej.

Nasze przyszłościowe miejsca pracy, które znacznie wykraczają poza zakres przepisów prawnych, tworzone w nowoczesnym otoczeniu podkreślającym ideę wspólnoty, stanowią podstawę skutecznego działania. Zobowiązujemy się, na ile to będzie możliwe, do zminimalizowania, a w najlepszy przypadku do zlikwidowania zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia i higieny pracy. Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz zapobieganie związanym z pracą obrażeniom i chorobom naszego personelu w połączeniu z zagwarantowaniem bezpieczeństwa osób trzecich jest dla nasz szczególnie istotną sprawą.

Zobowiązanie kierownictwa firmy

Zarząd firmy oraz prokurenci gwarantują, że żaden pracownik nie będzie dyskryminowany w firmie ze względu na swoje etniczne pochodzenie, religię, płeć bądź orientację seksualną, a przedsiębiorstwo zobowiązuje się do spełnienia wszelkich ustawowych i pozostałych postulatów.

Dyrekcja inicjuje niezbędne działania, mające na celu integrację systemu zarządzania zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015 Zarządzanie jakością, z uwzględnieniem systemu SGA stela w sprawie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz zwraca uwagę na jego wdrożenie, rozwijanie i wprowadzenie w życie. Naszym priorytetem jest stała poprawa, która obejmuje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie oraz dotyczy naszych pracowników. Ponadto wspieramy konstruktywne pomysły dotyczące podniesienia jakości, serwisu oraz innowacji.

Duch zespołowy, wzajemne zaufanie oraz poszanowanie godności każdej osoby stanowią fundament naszej organizacji.